PythonでMySQLに接続

    http://www.python-izm.com/contents/external/mysql.shtml